Accelerating Diffusion Models via Early Stop of the Diffusion Process

Zhaoyang Lyu, Xudong Xu, Ceyuan Yang, Dahua Lin, Bo Dai.

Arxiv

Guided Diffusion Model for Adversarial Purification

Jinyi Wang, Zhaoyang Lyu, Dahua Lin, Bo Dai, Hongfei Fu.

Arxiv

Unsupervised Landmark Learning from Unpaired Data

Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Ziwei Liu, Bo Dai, Bolei Zhou.

Arxiv

Video Representation Learning with Visual Tempo Consistency

Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Bo Dai, Bolei Zhou.

Arxiv

Zeroth-Order Supervised Policy Improvement

Hao Sun, Ziping Xu, Yuhang Song, Meng Fang, Jiechao Xiong, Bo Dai, Zhengyou Zhang, Bolei Zhou.

Arxiv

Novel Policy Seeking with Constrained Optimization

Hao Sun, Zhenghao Peng, Bo Dai, Jian Guo, Dahua Lin, Bolei Zhou.

Arxiv

Evolutionary Stochastic Policy Distillation

Hao Sun, Xinyu Pan, Bo Dai, Dahua Lin, Bolei Zhou.

Arxiv
Click images to see more paper details.

List publications by
.

Improving GANs with A Dynamic Discriminator

Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, Deli Zhao, Bo Dai, Bolei Zhou.

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022

Extract Free Dense Labels from CLIP       Oral

Chong Zhou, Chen Change Loy, Bo Dai.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

BungeeNeRF: Progressive Neural Radiance Field for Extreme Multi-scale Scene Rendering

Yuanbo Xiangli, Linning Xu, Xingang Pan, Nanxuan Zhao, Anyi Rao, Christian Theobalt, Bo Dai, Dahua Lin.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

Transformer with Implicit Edges for Particle-based Physics Simulation

Yidi Shao, Chen Change Loy, Bo Dai.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

Monocular 3D Object Reconstruction with GAN Inversion

Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Zhongang Cai, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

DeciWatch: A Simple Baseline for 10x Efficient 2D and 3D Pose Estimation

Ailing Zeng, Xuan Ju, Lei Yang, Ruiyuan Gao, Xizhou Zhu, Bo Dai, Qiang Xu.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

BRACE: The Breakdancing Competition Dataset for Dance Motion Synthesis

Davide Moltisanti, Jinyi Wu, Bo Dai, Chen Change Loy.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022

Revisiting Skeleton-based Action Recognition       Oral

Haodong Duan, Yue Zhao, Kai Chen, Dahua Lin, Bo Dai.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition       Oral

Yinghao Xu, Fangyun Wei, Xiao Sun, Ceyuan Yang, Yujun Shen, Bo Dai, Bolei Zhou, Stephen Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

Towards Diverse and Natural Scene-aware 3D Human Motion Synthesis

Jingbo Wang, Yu Rong, Jingyuan Liu, Sijie Yan, Dahua Lin, Bo Dai.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

TransEditor: Transformer-Based Dual-Space GAN for Highly Controllable Facial Editing

Yanbo Xu, Yueqin Yin, Liming Jiang, Qianyi Wu, Chengyao Zheng, Chen Change Loy, Bo Dai, Wayne Wu.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation

Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yinghao Xu, Rui Qian, Xinyi Lin, Xiaowei Zhou, Wayne Wu, Bo Dai, Bolei Zhou.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022

Generative Occupancy Fields for 3D Surface-Aware Image Synthesis

Xudong Xu, Xingang Pan, Dahua Lin, Bo Dai.

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021

A Shading-Guided Generative Implicit Model for Shape-Accurate 3D-Aware Image Synthesis

Xingang Pan, Xudong Xu, Chen Change Loy, Christian Theobalt, Bo Dai.

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021

Deceive D: Adaptive Pseudo Augmentation for GAN Training with Limited Data

Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy.

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021

BlockPlanner: City Block Generation with Vectorized Graph Representation

Linning Xu*, Yuanbo Xiangli*, Anyi Rao, Nanxuan Zhao, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021 (*=equal contribution)

Focal Frequency Loss for Image Reconstruction and Synthesis

Liming Jiang, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Change Loy.

In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2021

Scene-aware Generative Network for Human Motion Synthesis

Jingbo Wang, Sijie Yan, Bo Dai, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2021

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion

Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2021

Visually Informed Binaural Audio Generation without Binaural Audios

Xudong Xu*, Hang Zhou*, Ziwei Liu, Bo Dai, Xiaogang Wang, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2021 (*=equal contribution)

Do 2D GANS Know 3D Shape? Unsupervised 3D Shape Reconstruction From 2D Image GANs       Oral

Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Ping Luo.

International Conference on Learning Representations (ICLR) 2021

Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation       Oral

Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2020

Exploiting Deep Generative Prior for Versatile Image Restoration and Manipulation

Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Bo Dai, Dahua Lin, Chen Change Loy, Ping Luo.

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI) 2021

FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding       Three Strong AcceptsOral

Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020

Temporal Pyramid Network for Action Recognition

Ceyuan Yang*, Yinghao Xu*, Jianping Shi, Bo Dai, Bolei Zhou.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020 (*=equal contribution)

Self-Supervised Scene De-occlusion Oral

Xiaohang Zhan, Xingang Pan, Bo Dai, Ziwei Liu, Dahua Lin, Chen Change Loy.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020

Intra- and Inter-Action Understanding via Temporal Action Parsing

Dian Shao, Yue Zhao, Bo Dai, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020

Real or not Real, that is the Question       Spotlight

Yuanbo Xiangli*, Yubin Deng*, Bo Dai*, Chen Change Loy, Dahua Lin.

International Conference on Learning Representations (ICLR) 2020 (*=equal contribution)

Recursive Visual Sound Separation Using Minus-Plus Net

Xudong Xu, Bo Dai, Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019

Feature Intertwiner for Object Detection

Hongyang Li, Bo Dai, Shaoshuai Shi, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang.

Seventh International Conference on Learning Representations (ICLR) 2019

A Neural Compositional Paradigm for Image Captioning

Bo Dai, Sanja Fidler, Dahua Lin.

Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2018

Towards Diverse and Natural Descriptions for Image Captioning

Bo Dai

PhD Thesis

Rethinking the Form of Latent States in Image Captioning

Bo Dai*, Deming Ye*, Dahua Lin.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018 (*=equal contribution)

Move Forward and Tell: A Progressive Generator of Video Descriptions

Yilei Xiong, Bo Dai, Dahua Lin.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018

Neural Network Encapsulation

Hongyang Li, Xiaoyang Guo, Bo Dai, Wanli Ouyang, Xiaogang Wang.

European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018

Contrastive Learning for Image Captioning

Bo Dai, Dahua Lin.

Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) 2017

Towards Diverse and Natural Image Descriptions via a Conditional GAN       Oral

Bo Dai, Sanja Fidler, Raquel Urtasun, and Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2017

Detecting Visual Relationships with Deep Relational Networks       Oral

Bo Dai, Yuqi Zhang, and Dahua Lin.

In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017